STRATEJİK YOL HARİTANIZI OLUŞTURALIM
PROJE AMACI / EGE DANIŞMANLIK GELECEĞE STRATEJİK BAKIŞ ÇÖZÜMÜ

Kurumun;
 • Orta ve Uzun Vadeli Amaçları,
 • Temel İlke ve Politikaları,
 • Hedef ve Öncelikleri,
 • Performans Ölçütleri ile Bunlara Ilaşmak İçin İzlenecek Yöntemler,
 • Kaynak Dağılımını İçeren Plandır.
1. Durum Analizi
Stratejik yönetim sürecinin başında, örgütün, iç yapısı ve dış çevresi bakımından şu anda nerede bulunduğunun belirlenmesi gerekir. Bunun için de EGE Danışmanlık en çok kullanılan yöntem olan SWOT (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) analizi yöntemi kullanılmaktadır.
Örgütün İç Analizi : Güçlü ve Zayıf Yönler
Dış Çevrenin Analizi : Fırsatlar ve Tehditler

2.  Temel Değerler , vizyon, misyon ve stratejik amaçların tespiti
ÖRGÜTSEL YÖNÜN BELİRLENMESİ
Örgütün şu anda nerede olduğu belirlendikten sonra, nereye ulaşmak istediğinin belirlenmesi aşamasına ulaşılır. Bu aşamada EGE Danışmanlık tarafından örgütün vizyonu, misyonu ve ilkeleri ortaya konur; stratejik amaçlar ve hedefler belirlenir.
 • Üst yönetim sunumu
 • Temel bilgilendirme Sunumu
 • Sektöre bakış sunumu
 • Vizyon, misyon ve stratejik amaçlar arama çalışmaları

a.    Vizyon Bildirimi
Stratejik yönetim, örgütlerin faaliyetlerini belirli bir vizyona yönelterek sürdürmelerini gerektirmektedir. Örgütler için vizyonun en önemli işlevi, stratejilerin, amaç ve hedeflerin belirlenmesinde yol gösterici olmasıdır.
b.    Misyon Bildirimi
Geleceğe nasıl bakıldığı vizyonla ifade edilir ve geleceğe dönük çabalar misyonla somutlaştırılır. Örgütün, çalışma alanını, var olma nedenini ortaya koyar.
c.    İlkeler Bildirimi
Çoğu kez strateji kavramıyla karıştırılan ve politika olarak da adlandırılan örgüt ilkeleri, örgütsel değerleri, anlayışı ve örgütsel davranış kurallarını ifade eder. Satın alma politikaları, pazarlama politikaları, fiyat politikaları, reklam politikaları gibi ilke örnekleri verilebilir.
d.    Stratejik Amaçlar
Stratejik amaçlar, belirli bir zaman diliminde kuruluşun ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır. Stratejik amaçlar ve hedefler stratejik planlama sürecinde kuruluşun " Nereye ulaşmak istiyoruz?" sorusuna cevap verilir.

3. Stratejik amaçlara yönelik iyileştirme konularının tespiti ve gelişim konuları belirleme ile stratejik amaçlara yönelik hedeflerin belirlenmesi.
Planların uygulanması, aksayan yönlerin görülmesi ve düzeltici direktiflerin verilmesini gerektirir. Stratejik yönetim anlayışında, hata yapıldığı veya dar boğazların olduğu faaliyetlerin bitiminden sonra değil, her zaman gözetilir ve düzeltmeler hata yapılmadan veya hemen sonra yapılır.

4. Raporlama
Yapılan tüm çalışmaların sonrasında SWOT analizi sonuçları, vizyon,misyon,stratejik amaçlar, öncelikli problemler ve iyileştirme alanları, EGE Danışmanlık önerileri ile toplantı detayları raporlandırılacaktır.
 
Şirketlerin  ülkemizde yaşanan hızlı kentleşme ve sanayileşme ile değişen dünya gündemi ve teknolojik gelişmeler karşısında varlığını sürdürebilmesi ancak değişen koşullara uyum sağlayarak, günümüz Türkiye'sinin sorunlarıyla baş edebilecek yeni bir yapılanmaya kavuşmasıyla mümkün olabileceği bir gerçektir. Bu çerçevede EGE Danışmanlık bu çalışmada;
Stratejik Plan;
 • Durum Analizi,
 • Temel Değerler,
 • Misyon,
 • Vizyon,
 • Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler,
gerçekleştirmeye yönelik arama çalışmalarının yapılmasını amaçlamaktadır.

PROJE  AŞAMALARI

1.Durum Analizi
2.Temel Değerler , Vizyon,misyon ve stratejik amaçların tespiti
3.Stratejik amaçlara yönelik iyileştirme konularının tespiti ve gelişim konuları belirleme ile stratejik amaçlara yönelik hedeflerin belirlenmesi.
4.Raporlama
Sayfa başı
Sayfa başı
 
© 2010 EGE Danışmanlık ve Tic. Ltd.Şti. Her Hakkı Saklıdır
Gizlilik
Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar

GELECEĞE STRATEJİK BAKIŞ